سخن ما

فصلنامه تحقیقات رسانه نشریه ای دو زبانه به فارسی و انگلیسی در حوزه ارتباطات  و رسانه است، این نشریه درصدد است به بررسی موضوعات و محورهای گوناگون مرتبط با رسانه و ارتباطات بپردازد
هدف از تحقیقات رسانه ، بررسی روش‌ها و رویکردهای جدید جهت شناخت، تحلیل و بکارگیری نوین یافته‌های پژوهش است.

فصلنامه تحقیقات رسانه با رویکردی میان رشته ای به بررسی موضوعات و تحولات حوزه رسانه و ارتباطات می پردازد.در گذشته اعتقاد به تخصصی شدن علوم، رواج بسیاری یافته بود و پژوهشگران هر حوزه با توجه به تخصص خود، به بررسی موضوعات و مسائل می‌پرداختند. این روش علی‌رغم داشتن رویکرد تخصصی در یافتن نتایج، در عمل قابلیت اجرا نمی‌یافت زیرا بسیاری از زوایا و نکات از دید پژوهشگران پنهان می ماند و یا در نظر گرفته نمی‌شد، از این‌رو امکان بروز خلاقیت و نوآوری را از پژوهشگران می‌گرفت.از سویی دیگر، مطالعات میان رشته‌ای هرگز درصدد حذف ساختار رشته‌های تخصصی نیست. بلکه معتقد است در یک مطالعه و یا پژوهش، باید متخصصان چند رشته در بررسی یک موضوع همکاری نمایند.این همکاری فهم بهتری از شرایط و ابعاد موضوع پژوهش را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد و آنان را از نگاه تک بعدی به ساختار تحقیق، ر‌ها می‌کند.

فصلنامه تحقیقات رسانه با رویکردی میان رشته‌ای به بررسی موضوعات و تحولات حوزه رسانه و ارتباطات می‌پردازد. به منظور نیل به این هدف، ما از پژوهشگران دعوت می‌کنیم مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

مقالات شماره جدید

عنوان مقاله :تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر فعالیتهای خیریه
نویسندگان :مهدی اختر محققی – محمدرضا اخضریان کاشانی
چکیده:فعالیتهای خیریه از دیرباز مورد توجه تمامی جوامع انسانی بوده است انجام فعالیتهای خیر و کمک به هم نوع در تمامی فرهنگها کاری پسندیده و توصیه شده می باشد، این امر فارغ از طبقه و موقعیت اجتماعی و مالی افراد صورت می‌گرفته که نمونه‌های آنرا در ادبیات و فرهنگ هر جامعه ای می‌توان یافت. در گذشته این امر بیشتر توسط شناخت چهره به چهره و یا معرفی فردی معتمد صورت می‌گرفت. شبکه های اجتماعی امروزه نقش مهمی در زندگی انسانها دارند شبکه های اجتماعی تعاملات انسانی را در محیط خانواده، میان دوستان، محیط کار، تغییر داده اند. شبکه های اجتماعی امروزه نقش بسزایی در تاملات روزمره مردم دارد رشد روز افزون این شبکه‌ موید تاثیر گذاری آن بر شئون زندگی انسان است.سوال اساسي در اين تحقیق اين است كه شبکه های اجتماعی چه تاثیراتی بر فعالیتهای خیریه دارد؟ پژوهش حاضر با هدف یافتن پاسخ به این پرسش درصدد یافتن رابطه تاثیر شبکه های اجتماعی با فعالیتهای خیریه صورت گرفته است. در این راستا تاثیر شبکه های اجتماعی در ابعاد آگاهی ، پذیرش و جرا مورد بررسی قرار گرفته است.روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. نمونه آماری این پژوهش با استفاده از روش کوکران ۲۱۰ نفر از سه منطقه از شهر تهران تعیین گردید که با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی انتخاب شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین ابعاد مختلف شبکه‌های اجتماعی با فعایتهای خیریه در سه سطح آگاهی، پذیرش و اجرا ارتباط وجود دارد.

 کلمات کلیدی:شبکه های اجتماعی، فعالیتهای خیریه، خیر جمعی.

دانلود اصل مقاله

عنوان مقاله :مطالعه تطبیقی نقش شبکه های اجتماعی در سبک زندگی اسلامی ایرانی از دیدگاه شهروندان و مدیران فرهنگی شهر تهران
نویسندگان :محمد فراهانی – محمد سلطانی فر – سید محمد دادگران
چکیده:این تحقیق با هدف مطالعه تطبیقی نقش شبکه های اجتماعی در سبک زندگی اسلامی ایرانی از دیدگاه شهروندان و مدیران فرهنگی شهر تهران انجام شد. روش تحقیق پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان منطقه ۶ شهر تهران و مدیران فرهنگی شهر تهران بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۱۵۱نفر از مدیران و ۳۸۳ نفر از شهروندان تعین شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون تی مستقل تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی اسلامی _ ایرانی ، الگوهای مصرف شهروندان، روابط بین شخصی، مدیریت بدن، اوقات فراغت، سلایق، عادات اجتماعی و گرایش¬های شهروندان از دیدگاه شهروندان و مدیران فرهنگی شهر تهران تفاوت معناداری وجود دارد.

 کلمات کلیدی:شبکه های اجتماعی، سبک زندگی اسلامی ایرانی، شهروندان، مدیران فرهنگی شهر تهران .

دانلود اصل مقاله

عنوان مقاله :بررسی نقش اپلیکیشن های تلفن همراه در توسعه گردشگری منطقه آزاد کیش
نویسندگان :فرنوش زنگوئی – میثم سام بند – معصومه کبریایی
چکیده:شبکه های اجتماعی امروزه گسترش زیادی یافته اند و طیف وسیعی از افراد جامعه فارغ از قشربندی های اجتماعی عضو این شبکه ها هستند. کارکرد و خدمات این شبکه ها به سرعت در حال تغییر و تحول است چنانچه بسیاری از نیازها و خدمات روزمره افراد در این شبکه ها عرضه می‌شود مهمترین بحث در ارتباط افراد با این شبکه ها صرف نظر از امکانات فنی اعتماد کاربران به این شبکه ها است این اعتماد به نوعی مهمترین عامل وفاداری به آنها می باشد اعتماد اجتماعی به راحتی قابل تولید نبوده و پیدایش آن از انباشت انواع اعتماد در سطوح مختلف جامعه به وجود می آید. اعتماد مقوله‌ای اکتسابی است که از طریق آموزش و تجربه در بستر جامعه حاصل می‌شود. این تحقیق با هدف یافتن رابطه بین ابعاد تبلیغاتی شبکه های اجتماعی با اعتماد اجتماعی صورت پذیزفته است در این راستا تاثیر شبکه های اجتماعی بر سه بُعد اعتماد به تبلیغات:آموزش و تحصیلات، سبک زندگی، خرید محصولات مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. نمونه آماری این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم۱۵۰ نفر تعیین گردید. برای انجام مباحث آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین ابعادتحقیق با اعتماد اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد.

 کلمات کلیدی:اپلیکیشن، تلفن همراه، کیش، گردشگری

دانلود اصل مقاله

عنوان مقاله :ظرفیت رسانه و ارتباطات سنتی در تبلیغات
نویسندگان :مهدی مومنی نورآبادی
چکیده:ما در عصر تبلیغات بسر می بریم . یکی از مسائل مهم در تبلیغات ظرفیت رسانه ها در انتقال پیام است.تنوع و کثرت رسانه ها و نقش آنها در حوزه تبلیغات باعث اهمیت روزافزون آنها شده است.اگرچه ما در عصر ارتباطات و رسانه های نوین بسر میبریم اما می توان با بهره گیری هوشمندانه و دقیق از ظرفیتهای رسانه های سنتی و ارتباطات سنتی در اثر بخشی تبلیغات بهره جسته و از این فرصت ارتباطی و رسانه ای استفاده نماییم. همچنین با توجه به این نکته که رسانه های سنتی از جمله ابزار قوی انتقال پیام در ارتباطات سنتی می باشند استفاده از این ظرفیت در تبلیغات حایز اهمیت است.در این مقاله سعی شده است با معرفی رسانه ها و ارتباطات سنتی به ظرفیتها و ویژگی های آنها در تبلیغات بپردازیم.

 کلمات کلیدی:تبلیغات،رسانه های سنتی، ارتباطات سنتی، رسانه

دانلود اصل مقاله

عنوان مقاله :بررسی میزان اعتماد اجتماعی به تبلیغات شبکه های اجتماعی آنلاین
نویسندگان :فریدون کامران – علی غیاثیان – مهدی اختر محققی
چکیده:شبکه های اجتماعی امروزه گسترش زیادی یافته اند و طیف وسیعی از افراد جامعه فارغ از قشربندی های اجتماعی عضو این شبکه ها هستند. کارکرد و خدمات این شبکه ها به سرعت در حال تغییر و تحول است چنانچه بسیاری از نیازها و خدمات  روزمره افراد در این شبکه ها عرضه می‌شود مهمترین بحث در ارتباط افراد با این شبکه ها صرف نظر از امکانات فنی  اعتماد کاربران به این شبکه ها است این اعتماد به نوعی مهمترین عامل وفاداری به آنها می باشد اعتماد اجتماعی به راحتی قابل تولید نبوده و پیدایش آن از انباشت انواع اعتماد در  سطوح مختلف جامعه به وجود می آید. اعتماد مقوله‌ای اکتسابی است که از طریق آموزش و تجربه در بستر جامعه حاصل می‌شود. این تحقیق با هدف یافتن رابطه بین ابعاد تبلیغاتی شبکه های اجتماعی با اعتماد اجتماعی صورت پذیزفته است  در این راستا تاثیر شبکه های اجتماعی بر سه بُعد اعتماد به تبلیغات:آموزش و تحصیلات، سبک زندگی، خرید محصولات  مورد  بررسی و سنجش قرار گرفته است. روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. نمونه آماری این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم۱۵۰ نفر تعیین گردید. برای انجام مباحث آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین ابعادتحقیق با اعتماد اجتماعی  ارتباط معناداری وجود دارد.

 کلمات کلیدی:تبلیغات ,شبکه های اجتماعی، اعتماد اجتماعی

دانلود اصل مقاله

عنوان مقاله :ارتباطات اجتماعی و دلبستگی:الگوهای روابط متقابل روانی-اجتماعی در نظام ارتباطات بین‌فردی
نویسندگان : امیر محمد شهسوارانی
چکیده:زندگی اجتماعی بدون شک بدون وجود نظامی از تبادل متقابل پیام‌ها بین افراد، ناممکن است. ارتباطات از هر شکل، بعنوان مجموعه‌ای از رسانه‌های حامل پیام، نقشی مهم در شکل گیری جوامع بشری دارند. با پیشرفت جوامع بشری، نظام‌های نمادین ارتباطی بتدریج منجر به پیچیدگی اجتماعات شده و در این میان، تعاملات متقابل بین‌فردی نقشی کلیدی دارند. با تمامی این اوصاف، حسب بررسی‌های صورت گرفته در حوزه‌های روانی-اجتماعی، تعاملات بین‌فردی بر پایه هسته‌ای از تعاملات غریزی شکل می‌گیرند که هدف آن نگهداشت افراد در کنار همدیگر است و در متون تخصصی از آن به دلبستگی تعبیر می‌شود. در نوشتار حاضر، تلاش شده است مبانی ارتباطات بین‌فردی و اجتماعی از زاویه دید نظریه دلبستگی مورد بررسی واقع شده و اهمیت استفاده از این چهارچوب نظری برای کاربرد در تحلیل‌های آتی پژوهش‌های روانی-اجتماعی در حوزه تعاملات و ارتباطات بین‌فردی پررنگ شود.

 کلمات کلیدی: دلبستگی، روابط اجتماعی، ارتباطات روانی-اجتماعی، ارتباطات بین‌فردی.

دانلود اصل مقاله

 

عنوان مقاله :بررسی تاثیر مطبوعات بر وضعیت سرمایه اجتماعی دانشجویان ایران و فرانسه  (با تاکید بر اعتماد اجتماعی)
نویسندگان : فریدون کامران ، مهدی اختر محققی
چکیده: پژوهش حاضر با عنوان« بررسی تاثیر مطبوعات بر وضعیت سرمایه اجتماعی جوانان ایران و فرانسه (با تاکید بر اعتماد اجتماعی)» است.هدف این پژوهش یافتن ارتباط بین میزان استفاده از مطبوعات و نوع مطالب مطبوعات با اعتماد اجتماعی است.  در این بین تاثیر مطبوعات بر اعتماد اجتماعی در سه سطح: الف- اعتماد به خانواده ب- اعتماد به دوستان و آشنایان ج- اعتماد به گروه‌ها و سازمان‌هادر بین جوانان عضو گروه اجتماعی فیس بوک بررسی خواهد شد.روش تحقیق این پژوهش ،پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه است.نمونه مورد مطالعه ۳۰۰ نفر از جوانان دانشجو عضو گروه فیس بوک در سال ۱۳۹۲ هستند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند.  برای انجام مباحث آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است.نتایج این پژوهش بر وجود ارتباط مثبت  بین میزان (زمان)  استفاده از  مطبوعات و اعتماد اجتماعی  در بعد خانواده و دوستان و آشنایان و گروهها و سازمانها اشاره دارد به عبارت دیگر با افزایش میزان مطالعه میزان اعتماد اجتماعی نیز افزایش می یابد.

واژه های کلیدی: سرمایه اجتماعی ، اعتماد اجتماعی ، جوانان ، ایران ، فرانسه

دانلود اصل مقاله

 

 

عنوان مقاله :نظریه تبادل اجتماعی:نظریه ارتباطات و تعاملات بین‌فردی در جامعه
نویسندگان : امیر محمد شهسوارانی
چکیده: اساس زندگی انسانی در جوامع بشری، بر نظامهای مشارکتی تقابلی و همکارانه است. در بسیاری از موارد، افراد به تنهایی قادر به برآوردن خواستها/نیازهای خویش نیستند. از این رو، تعامل متقابل و ارتباطات افراد با یکدیگر، به عنوان عنصری کلیدی در عرصه مطالعات روانی-اجتماعی همواره مطمح نظر بوده است. در آوردگاه علوم اجتماعی، نظریه تبادل اجتماعی نقش عمدهای در ترکیب یافتههای موجود در حوزه ارتباطات و کاربرد آن برای تحلیل و پیشبینی نحوه کنشگری عاملهای اجتماعی در موقعیت-های مختلف داشته است. نوشتار حاضر به معرفی و بررسی مروری ابعاد این نظریه پویا و چگونگی کاربرد آن در روابط اجتماعی پرداخته است.

واژه های کلیدی: نظریه تبادل اجتماعی، ارتباطات، روابط اجتماعی، تعامل اجتماعی، روابط

دانلود اصل مقاله

عنوان مقاله :نظریه فراشناختی:نظریه مدیریت طرحواره‌های ارتباطات انسانی
نویسندگان : نجمه طالبی ، افشین طیبی
چکیده:ارتباطات کلامی و غیرکلامی عصاره تعاملات انسانی هستند. انسان­ها در پهنه ارتباطات بهینه خود می­توانند بقای خود را بهینه سازند. در دیدگاه­های روانشناسی مبنای پردازش اطلاعات و ارتباطات انسانی طرحواره­ها و شناخت­ها محسوب می­شوند. طرحواره­ها توصیف کننده الگوهایی از تفکر، رفتار، تعامل و ارتباط انسانی هستند که مقوله­های شناخت و اطلاعات فردی را سازماندهی نموده و ارتباطات بین شناخت­های مختلف را در نواحی مغز برقرار می­سازند. فراشناخت­ نظام نظارت و توجه مغز بر اصلاح طرحواره­های ذهنی افراد و در حقیقت شیوه­ای برای مدیریت طرحواره­های انسانی است. نظریه فراشناختی در حال حاضر به شکل نظریه­ای برای تحلیل، مدیریت و درمان طرحواره­های تفکر، عمل و ارتباط انسان بکار می­رود. با توجه به نبود مقالات مروری مدون در این حوزه و نیاز روزافزون به تدوین مبانی نظری مستحکم برای پژوهش های تجربی و مقایسه ای، در نوشتار مروری حاضر به معرفی نظریه فراشناختی، زیربناهای پژوهشی و نظری، حوزه­های کاربردی و عملی و نیز کاربرد آن در ارتباطات انسانی پرداخته شده است.

 کلمات کلیدی: فراشناخت، طرحواره، شناخت، نظریه فراشناخت، فراشناخت درمانی، ارتباطات انسانی.

دانلود اصل مقاله

عنوان مقاله :An Empirical Study Examining Attitude of active Iranian Internet users towards Mobile-Based Social networks
نویسندگان : Meysam Samband

Abstract 

In today’s world, there is no doubt that mobile-based social media networks are dynamically changing the way people share ideas and interact. Whether it be connecting with friends, sharing information with a mass audience, participating in a collective dialogue about a topic, or utilizing one of the countless other features of these social networks, these empower users to communicate in new, dynamic ways never before seen in today’s society. The aim of this paper is to study the attitude of active Iranian Internet users towards Mobile-based social networks. The impact of gratification of social media; learning/ pedagogy; motivation occurrence and interaction with others is tested through structural questionnaire. The sample consisted of 384 Iranian users from Kish Island. Data analysis shows that there is significant correlation between attitude and gratification of using media, learning through using media, motivation of using media and Interaction with others.

 Keywords: Mobile-based social networks- attitude- gratification- learning- motivation- interaction

دانلود اصل مقاله

عنوان مقاله :تأملی بر تبلیغات محیطی در عصر حاضر
نویسندگان :علی غیاثیان
چکیده: تبلیغات محیطی یکی از انواع متعدد روش‌های تبلیغاتی که درگذشته و حال به‌وفور استفاده می‌شود؛ لیکن تعدد تصاویر و همچنین تغییرات رفتاری و فرهنگی و تغییرات استفاده رسانه‌ای مخاطبین با توجه به تعدد رسانه‌ها در عصر حاضر این گمان را برمی‌انگیزد که آیا تبلیغات محیطی هنوز دارای اثربخشی گذشته خود در مخاطبین می‌باشد و یا اینکه هزینه‌های گزاف تبلیغات محیطی با توجه به میزان اثربخشی آن مقرون‌به‌صرفه است؟و سؤالاتی از این قبیل. لذا در این مقاله بر آنیم که به بررسی تبلیغات محیطی بپردازیم و تا حد ممکن راهکارهای به بررسی وضعیت تبلیغات محیطی از دیدگاه‌های مختلف بپردازیم. این پژوهش ازنظر ماهیت داده‌ها کیفی است. ما با جمع‌آوری یافته‌های محققان و ترکیب آن‌ها پژوهشی توصیفی انجام داده‌ایم. در این پژوهش بیان می‌شود که تبلیغات محیطی در چه شرایطی و با چه اشکالی ممکن است در جوامع فعلی تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد و تحت چه شرایطی از این نوع تبلیغات استفاده ننماییم.

واژه های کلیدی: تبلیغات ، روشهای تبلیغاتی ، تبلیغات محیطی

دانلود اصل مقاله

عنوان مقاله :بازنمايي رويكرد درماني چند وجهي در فيلم­هایي با محوريت سوءمصرف مواد در سينماي ایران
نویسندگان : مصطفی آفریدون-امیر محمد شهسوارانی
چکیده:هدف رسانه تصویری (فیلم) شکستن ساختارهای ذهنی متعارف است که نقش مهمی در نشان دادن مسائل فردی و اجتماعی ایفا می­کند. از معضلات عمده جوامع امروز اعتیاد است که پژوهش حاضر به بازنمايي رويكرد درماني چندوجهي در فيلم هاي با محوريت اعتياد در سينماي ایران پرداخته است. پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر به شیوه نمونه­گیری غیراحتمالی و هدفمند ۱۱۱۷ صحنه از فیلم­های گوناگون را در ابعاد هفتگانه رفتار، هیجان، حواس، تصاویرذهنی، شناخت، روابط بین فردی، دارویی/زیستی/بهداشتی به شیوه تحلیل محتوا مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان دادند از بين صحنه­هاي بررسي شده، مرهم با ۶/۲۱% در بعد رفتار، مرهم با ۵/۱۹% در بعد هیجان؛ فرار از كمپ(۱) با ۷/۱۸% در بعد حواس، فرار از كمپ(۱) با ۱/۱۴% در بعد تصوير سازي، شاخ به شاخ با ۷/۱۸% در بعد شناخت، شمعي در باد با ۳۳% در بعد روابط بين­فردي، و فرار از كمپ(۲) با ۵/۳۰% در بعد زیستی بالاترین درصدها را داشته­اند. سنتوري بطور متعادل به همه هفت بعد مورد نظر پرداخته است. بر این اساس یافته­ها حاکی از آنست که فیلم­های سینمایی با محوریت اعتیاد با رویکرد روان­درماني چند وجهی همخواني دارند و می­توان از آن برای رواندرماني با فیلم استفاده نمود.

کلمات کلیدی: درمان چند وجهي (MMT)، روان­درمانی، فيلم، سینما، سوءمصرف مواد، اعتياد، سينماي ایران.

دانلود اصل مقاله