عنوان مقاله :استرس شغلی و تبادل اجتماعی در ارتباطات و تعاملات محیط کاری
نویسندگان :امیر محمد شهسوارانی
چکیده:محیط‌های شغلی آوردگاه همیشگی ارتباطات و تعاملات روزمره بشری بوده‌اند. یکی از مهمترین عامل‌های موثر بر شیوه تعاملات و ارتباطات افراد در محیط‌های کاری میزان استرسی است که در محیط شغلی خود تجربه می‌کنند. تخمین زده می‌شود که بیش از نیمی از هزینه‌های سربار سازمان‌ها مستقیم یا غیرمستقیم توسط استرس شغلی ایجاد شده‌اند. عوامل متعددی در تعدیل استرس شغلی در سازمان‌ها شناسایی و بررسی شده‌اند که یکی از آنها تبادل اجتماعی، به معنای وزن‌دهی و محاسبه سود و زیان روابط، است. مفهوم تبادل اجتماعی با رویکردی چند‌رشته‌ای به بررسی ساختارگرایانه و عقلانی روابط اجتماعی افراد می‌پردازد. پژوهش مروری حاضر به بررسی تعاملات متقابل استرس شغلی و تبادل اجتماعی در محیط کاری برای افزایش/کاهش بهره‌وری سازمانی و رفتار سازمانی در حوزه‌های تنهاماندگی و افزایش همبستگی اجتماعی؛ وفاداری به سازمان، انگیزش سازمانی و فرهنگ سازمانی؛ رفتارهای سودمند اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی؛ جابجایی و تغییر شغل کارکنان؛ شایعه سازمانی؛ مسئولیت‌پذیری اشتراکی اجتماعی (CSR)؛ و تعاملات در سطوح سازمانی (B2B) پرداخته است.

 کلمات کلیدی:استرس، استرس شغلی، تبادل اجتماعی، تعاملات محیط کاری، روانشناسی صنعتی و سازمانی، رفتار سازمانی.

دانلود اصل مقاله

About mhmg

Check Also

عنوان مقاله :بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر اعتماد اجتماعی زنان شهر تهران نویسندگان : …