عنوان مقاله :نظریه تبادل اجتماعی:نظریه ارتباطات و تعاملات بین‌فردی در جامعه
نویسندگان : امیر محمد شهسوارانی
چکیده: اساس زندگی انسانی در جوامع بشری، بر نظامهای مشارکتی تقابلی و همکارانه است. در بسیاری از موارد، افراد به تنهایی قادر به برآوردن خواستها/نیازهای خویش نیستند. از این رو، تعامل متقابل و ارتباطات افراد با یکدیگر، به عنوان عنصری کلیدی در عرصه مطالعات روانی-اجتماعی همواره مطمح نظر بوده است. در آوردگاه علوم اجتماعی، نظریه تبادل اجتماعی نقش عمدهای در ترکیب یافتههای موجود در حوزه ارتباطات و کاربرد آن برای تحلیل و پیشبینی نحوه کنشگری عاملهای اجتماعی در موقعیت-های مختلف داشته است. نوشتار حاضر به معرفی و بررسی مروری ابعاد این نظریه پویا و چگونگی کاربرد آن در روابط اجتماعی پرداخته است.

واژه های کلیدی: نظریه تبادل اجتماعی، ارتباطات، روابط اجتماعی، تعامل اجتماعی، روابط

دانلود اصل مقاله

About mhmg

Check Also

عنوان مقاله :تأملی بر تبلیغات محیطی در عصر حاضر نویسندگان :علی غیاثیان چکیده: تبلیغات محیطی …