عنوان مقاله :بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر اعتماد اجتماعی زنان شهر تهران
نویسندگان :
چکیده:اعتماد اجتماعی مفهومی است که برای بیان ابعاد گوناگون فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی  به کار می‌رود. اعتماد اجتماعی از مهمترین مولفه های  سرمایه اجتماعی است و آنرا به عنوان شاخصی جهت رشد و توسعه جوامع می شناسند اعتماد اجتماعی به سهولت قابل تولید نیست و آنرا  مقوله‌ای اکتسابی می دانند که از طریق آموزش و تجربه در بستر جامعه حاصل می‌شود. وضعیت اعتماد اجتماعی گرچه بطور مستقل قابل سنجش است اما هدف نهایی در کسب اعتماد اجتماعی افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه است.روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. نمونه آماری این پژوهش ۲۱۰ نفر از شهروندان زن ساکن تهران می باشند. برای انجام مباحث آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد بین ابعاد مختلف شبکه‌های اجتماعی با اعتماد اجتماعی ارتباط مثبتی وجود دارد.

 کلمات کلیدی:شبکه های اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی، زنان، شهر تهران

About mhmg

Check Also

عنوان مقاله :آزادی اطلاعات و سناریوهای آینده مطبوعات نویسندگان :علی اکبرفرهنگی –   تکتم عین الهی …