عنوان مقاله :بررسی تاثیر مطبوعات بر وضعیت سرمایه اجتماعی دانشجویان ایران و فرانسه  (با تاکید بر اعتماد اجتماعی)
نویسندگان : فریدون کامران ، مهدی اختر محققی
چکیده: پژوهش حاضر با عنوان« بررسی تاثیر مطبوعات بر وضعیت سرمایه اجتماعی جوانان ایران و فرانسه (با تاکید بر اعتماد اجتماعی)» است.هدف این پژوهش یافتن ارتباط بین میزان استفاده از مطبوعات و نوع مطالب مطبوعات با اعتماد اجتماعی است.  در این بین تاثیر مطبوعات بر اعتماد اجتماعی در سه سطح: الف- اعتماد به خانواده ب- اعتماد به دوستان و آشنایان ج- اعتماد به گروه‌ها و سازمان‌هادر بین جوانان عضو گروه اجتماعی فیس بوک بررسی خواهد شد.روش تحقیق این پژوهش ،پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه است.نمونه مورد مطالعه ۳۰۰ نفر از جوانان دانشجو عضو گروه فیس بوک در سال ۱۳۹۲ هستند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند.  برای انجام مباحث آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است.نتایج این پژوهش بر وجود ارتباط مثبت  بین میزان (زمان)  استفاده از  مطبوعات و اعتماد اجتماعی  در بعد خانواده و دوستان و آشنایان و گروهها و سازمانها اشاره دارد به عبارت دیگر با افزایش میزان مطالعه میزان اعتماد اجتماعی نیز افزایش می یابد.

واژه های کلیدی: سرمایه اجتماعی ، اعتماد اجتماعی ، جوانان ، ایران ، فرانسه

دانلود اصل مقاله

 

 

About mhmg

Check Also

عنوان مقاله :تأملی بر تبلیغات محیطی در عصر حاضر نویسندگان :علی غیاثیان چکیده: تبلیغات محیطی …