عنوان مقاله :ظرفیت رسانه و ارتباطات سنتی در تبلیغات
نویسندگان :مهدی مومنی نورآبادی
چکیده:ما در عصر تبلیغات بسر می بریم . یکی از مسائل مهم در تبلیغات ظرفیت رسانه ها در انتقال پیام است.تنوع و کثرت رسانه ها و نقش آنها در حوزه تبلیغات باعث اهمیت روزافزون آنها شده است.اگرچه ما در عصر ارتباطات و رسانه های نوین بسر میبریم اما می توان با بهره گیری هوشمندانه و دقیق از ظرفیتهای رسانه های سنتی و ارتباطات سنتی در اثر بخشی تبلیغات بهره جسته و از این فرصت ارتباطی و رسانه ای استفاده نماییم. همچنین با توجه به این نکته که رسانه های سنتی از جمله ابزار قوی انتقال پیام در ارتباطات سنتی می باشند استفاده از این ظرفیت در تبلیغات حایز اهمیت است.در این مقاله سعی شده است با معرفی رسانه ها و ارتباطات سنتی به ظرفیتها و ویژگی های آنها در تبلیغات بپردازیم.

 کلمات کلیدی:تبلیغات،رسانه های سنتی، ارتباطات سنتی، رسانه

دانلود اصل مقاله

About mhmg

Check Also

عنوان مقاله :بررسی میزان اعتماد اجتماعی به تبلیغات شبکه های اجتماعی آنلاین نویسندگان :فریدون کامران …