عنوان مقاله :تأملی بر تبلیغات محیطی در عصر حاضر
نویسندگان :علی غیاثیان
چکیده: تبلیغات محیطی یکی از انواع متعدد روش‌های تبلیغاتی که درگذشته و حال به‌وفور استفاده می‌شود؛ لیکن تعدد تصاویر و همچنین تغییرات رفتاری و فرهنگی و تغییرات استفاده رسانه‌ای مخاطبین با توجه به تعدد رسانه‌ها در عصر حاضر این گمان را برمی‌انگیزد که آیا تبلیغات محیطی هنوز دارای اثربخشی گذشته خود در مخاطبین می‌باشد و یا اینکه هزینه‌های گزاف تبلیغات محیطی با توجه به میزان اثربخشی آن مقرون‌به‌صرفه است؟و سؤالاتی از این قبیل. لذا در این مقاله بر آنیم که به بررسی تبلیغات محیطی بپردازیم و تا حد ممکن راهکارهای به بررسی وضعیت تبلیغات محیطی از دیدگاه‌های مختلف بپردازیم. این پژوهش ازنظر ماهیت داده‌ها کیفی است. ما با جمع‌آوری یافته‌های محققان و ترکیب آن‌ها پژوهشی توصیفی انجام داده‌ایم. در این پژوهش بیان می‌شود که تبلیغات محیطی در چه شرایطی و با چه اشکالی ممکن است در جوامع فعلی تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد و تحت چه شرایطی از این نوع تبلیغات استفاده ننماییم.

واژه های کلیدی: تبلیغات ، روشهای تبلیغاتی ، تبلیغات محیطی

دانلود اصل مقاله

About mhmg

Check Also

عنوان مقاله :An Empirical Study Examining Attitude of active Iranian Internet users towards Mobile-Based Social …