Home / شماره 2 – تابستان 1397

شماره 2 – تابستان 1397

عنوان مقاله :تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر فعالیتهای خیریه
نویسندگان :مهدی اختر محققی – محمدرضا اخضریان کاشانی
چکیده:فعالیتهای خیریه از دیرباز مورد توجه تمامی جوامع انسانی بوده است انجام فعالیتهای خیر و کمک به هم نوع در تمامی فرهنگها کاری پسندیده و توصیه شده می باشد، این امر فارغ از طبقه و موقعیت اجتماعی و مالی افراد صورت می‌گرفته که نمونه‌های آنرا در ادبیات و فرهنگ هر جامعه ای می‌توان یافت. در گذشته این امر بیشتر توسط شناخت چهره به چهره و یا معرفی فردی معتمد صورت می‌گرفت. شبکه های اجتماعی امروزه نقش مهمی در زندگی انسانها دارند شبکه های اجتماعی تعاملات انسانی را در محیط خانواده، میان دوستان، محیط کار، تغییر داده اند. شبکه های اجتماعی امروزه نقش بسزایی در تاملات روزمره مردم دارد رشد روز افزون این شبکه‌ موید تاثیر گذاری آن بر شئون زندگی انسان است.سوال اساسي در اين تحقیق اين است كه شبکه های اجتماعی چه تاثیراتی بر فعالیتهای خیریه دارد؟ پژوهش حاضر با هدف یافتن پاسخ به این پرسش درصدد یافتن رابطه تاثیر شبکه های اجتماعی با فعالیتهای خیریه صورت گرفته است. در این راستا تاثیر شبکه های اجتماعی در ابعاد آگاهی ، پذیرش و جرا مورد بررسی قرار گرفته است.روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. نمونه آماری این پژوهش با استفاده از روش کوکران ۲۱۰ نفر از سه منطقه از شهر تهران تعیین گردید که با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی انتخاب شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین ابعاد مختلف شبکه‌های اجتماعی با فعایتهای خیریه در سه سطح آگاهی، پذیرش و اجرا ارتباط وجود دارد.

 کلمات کلیدی:شبکه های اجتماعی، فعالیتهای خیریه، خیر جمعی.

دانلود اصل مقاله

عنوان مقاله :مطالعه تطبیقی نقش شبکه های اجتماعی در سبک زندگی اسلامی ایرانی از دیدگاه شهروندان و مدیران فرهنگی شهر تهران
نویسندگان :محمد فراهانی – محمد سلطانی فر – سید محمد دادگران
چکیده:این تحقیق با هدف مطالعه تطبیقی نقش شبکه های اجتماعی در سبک زندگی اسلامی ایرانی از دیدگاه شهروندان و مدیران فرهنگی شهر تهران انجام شد. روش تحقیق پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان منطقه ۶ شهر تهران و مدیران فرهنگی شهر تهران بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۱۵۱نفر از مدیران و ۳۸۳ نفر از شهروندان تعین شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون تی مستقل تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که بین نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی اسلامی _ ایرانی ، الگوهای مصرف شهروندان، روابط بین شخصی، مدیریت بدن، اوقات فراغت، سلایق، عادات اجتماعی و گرایش¬های شهروندان از دیدگاه شهروندان و مدیران فرهنگی شهر تهران تفاوت معناداری وجود دارد.

 کلمات کلیدی:شبکه های اجتماعی، سبک زندگی اسلامی ایرانی، شهروندان، مدیران فرهنگی شهر تهران .

دانلود اصل مقاله

عنوان مقاله :بررسی نقش اپلیکیشن های تلفن همراه در توسعه گردشگری منطقه آزاد کیش
نویسندگان :فرنوش زنگوئی – میثم سام بند – معصومه کبریایی
چکیده:شبکه های اجتماعی امروزه گسترش زیادی یافته اند و طیف وسیعی از افراد جامعه فارغ از قشربندی های اجتماعی عضو این شبکه ها هستند. کارکرد و خدمات این شبکه ها به سرعت در حال تغییر و تحول است چنانچه بسیاری از نیازها و خدمات روزمره افراد در این شبکه ها عرضه می‌شود مهمترین بحث در ارتباط افراد با این شبکه ها صرف نظر از امکانات فنی اعتماد کاربران به این شبکه ها است این اعتماد به نوعی مهمترین عامل وفاداری به آنها می باشد اعتماد اجتماعی به راحتی قابل تولید نبوده و پیدایش آن از انباشت انواع اعتماد در سطوح مختلف جامعه به وجود می آید. اعتماد مقوله‌ای اکتسابی است که از طریق آموزش و تجربه در بستر جامعه حاصل می‌شود. این تحقیق با هدف یافتن رابطه بین ابعاد تبلیغاتی شبکه های اجتماعی با اعتماد اجتماعی صورت پذیزفته است در این راستا تاثیر شبکه های اجتماعی بر سه بُعد اعتماد به تبلیغات:آموزش و تحصیلات، سبک زندگی، خرید محصولات مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. نمونه آماری این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم۱۵۰ نفر تعیین گردید. برای انجام مباحث آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین ابعادتحقیق با اعتماد اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد.

 کلمات کلیدی:اپلیکیشن، تلفن همراه، کیش، گردشگری

دانلود اصل مقاله

عنوان مقاله :ظرفیت رسانه و ارتباطات سنتی در تبلیغات
نویسندگان :مهدی مومنی نورآبادی
چکیده:ما در عصر تبلیغات بسر می بریم . یکی از مسائل مهم در تبلیغات ظرفیت رسانه ها در انتقال پیام است.تنوع و کثرت رسانه ها و نقش آنها در حوزه تبلیغات باعث اهمیت روزافزون آنها شده است.اگرچه ما در عصر ارتباطات و رسانه های نوین بسر میبریم اما می توان با بهره گیری هوشمندانه و دقیق از ظرفیتهای رسانه های سنتی و ارتباطات سنتی در اثر بخشی تبلیغات بهره جسته و از این فرصت ارتباطی و رسانه ای استفاده نماییم. همچنین با توجه به این نکته که رسانه های سنتی از جمله ابزار قوی انتقال پیام در ارتباطات سنتی می باشند استفاده از این ظرفیت در تبلیغات حایز اهمیت است.در این مقاله سعی شده است با معرفی رسانه ها و ارتباطات سنتی به ظرفیتها و ویژگی های آنها در تبلیغات بپردازیم.

 کلمات کلیدی:تبلیغات،رسانه های سنتی، ارتباطات سنتی، رسانه

دانلود اصل مقاله

عنوان مقاله :بررسی میزان اعتماد اجتماعی به تبلیغات شبکه های اجتماعی آنلاین
نویسندگان :فریدون کامران – علی غیاثیان – مهدی اختر محققی
چکیده:شبکه های اجتماعی امروزه گسترش زیادی یافته اند و طیف وسیعی از افراد جامعه فارغ از قشربندی های اجتماعی عضو این شبکه ها هستند. کارکرد و خدمات این شبکه ها به سرعت در حال تغییر و تحول است چنانچه بسیاری از نیازها و خدمات  روزمره افراد در این شبکه ها عرضه می‌شود مهمترین بحث در ارتباط افراد با این شبکه ها صرف نظر از امکانات فنی  اعتماد کاربران به این شبکه ها است این اعتماد به نوعی مهمترین عامل وفاداری به آنها می باشد اعتماد اجتماعی به راحتی قابل تولید نبوده و پیدایش آن از انباشت انواع اعتماد در  سطوح مختلف جامعه به وجود می آید. اعتماد مقوله‌ای اکتسابی است که از طریق آموزش و تجربه در بستر جامعه حاصل می‌شود. این تحقیق با هدف یافتن رابطه بین ابعاد تبلیغاتی شبکه های اجتماعی با اعتماد اجتماعی صورت پذیزفته است  در این راستا تاثیر شبکه های اجتماعی بر سه بُعد اعتماد به تبلیغات:آموزش و تحصیلات، سبک زندگی، خرید محصولات  مورد  بررسی و سنجش قرار گرفته است. روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. نمونه آماری این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم۱۵۰ نفر تعیین گردید. برای انجام مباحث آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین ابعادتحقیق با اعتماد اجتماعی  ارتباط معناداری وجود دارد.

 کلمات کلیدی:تبلیغات ,شبکه های اجتماعی، اعتماد اجتماعی

دانلود اصل مقاله

عنوان مقاله :ارتباطات اجتماعی و دلبستگی:الگوهای روابط متقابل روانی-اجتماعی در نظام ارتباطات بین‌فردی
نویسندگان : امیر محمد شهسوارانی
چکیده:زندگی اجتماعی بدون شک بدون وجود نظامی از تبادل متقابل پیام‌ها بین افراد، ناممکن است. ارتباطات از هر شکل، بعنوان مجموعه‌ای از رسانه‌های حامل پیام، نقشی مهم در شکل گیری جوامع بشری دارند. با پیشرفت جوامع بشری، نظام‌های نمادین ارتباطی بتدریج منجر به پیچیدگی اجتماعات شده و در این میان، تعاملات متقابل بین‌فردی نقشی کلیدی دارند. با تمامی این اوصاف، حسب بررسی‌های صورت گرفته در حوزه‌های روانی-اجتماعی، تعاملات بین‌فردی بر پایه هسته‌ای از تعاملات غریزی شکل می‌گیرند که هدف آن نگهداشت افراد در کنار همدیگر است و در متون تخصصی از آن به دلبستگی تعبیر می‌شود. در نوشتار حاضر، تلاش شده است مبانی ارتباطات بین‌فردی و اجتماعی از زاویه دید نظریه دلبستگی مورد بررسی واقع شده و اهمیت استفاده از این چهارچوب نظری برای کاربرد در تحلیل‌های آتی پژوهش‌های روانی-اجتماعی در حوزه تعاملات و ارتباطات بین‌فردی پررنگ شود.

 کلمات کلیدی: دلبستگی، روابط اجتماعی، ارتباطات روانی-اجتماعی، ارتباطات بین‌فردی.

دانلود اصل مقاله