عنوان مقاله :بررسی تاثیر مطبوعات بر وضعیت سرمایه اجتماعی جوانان شهر تهران(با تاکید بر اعتماد اجتماعی)
نویسندگان : فریدون کامران ، مهدی اختر محققی مجید کفاشی
 چکیده: پژوهش حاضر با عنوان« بررسی تاثیر مطبوعات بر وضعیت سرمایه اجتماعی جوانان شهر تهران ۱۳۸۹ (با تاکید بر اعتماد اجتماعی)» است.هدف این پژوهش یافتن ارتباط بین میزان استفاده از مطبوعات و نوع مطالب مطبوعات با اعتماد اجتماعی است. در این بین تاثیر مطبوعات بر اعتماد اجتماعی در سه سطح: الف- اعتماد به خانواده ب- اعتماد به دوستان و آشنایان ج- اعتماد به گروه‌ها و سازمان‌هادر بین جوانان شهر تهران بررسی خواهد شد.روش تحقیق این پژوهش ،پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه است.نمونه مورد مطالعه ۳۹۰ نفر از جوانان سه منطقه از شهر تهران هستند که با روش نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از روش ساده تصادفی انتخاب شده اند. برای انجام مباحث آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است.نتایج این پژوهش بر وجود ارتباط مثبت بین میزان (زمان) استفاده از مطبوعات و اعتماد اجتماعی در بعد خانواده و دوستان و آشنایان و گروهها و سازمانها اشاره دارد به عبارت دیگر با افزایش میزان مطالعه میزان اعتماد اجتماعی نیز افزایش می یابد.از سویی دیگر بین اعتماد به مطالب مختلف مطبوعات ( اجتماعی- سیاسی- فرهنگی – اقتصادی)و اعتماد اجتماعی در بعد خانواده و دوستان و آشنایان ارتباط از نوع مثبت وجود دارد اما بین اعتماد به مطالب مختلف مطبوعات ( اجتماعی- سیاسی- فرهنگی – اقتصادی) و اعتماد اجتماعی در بعدگروهها وسازمانها رابطه ای وجود نداشت .بطور خلاصه می توان گفت که مطبوعات می توانند نقش مهمی در کاهش و یا افزایش اعتماد اجتماعی و به دنبال آن گسترش سرمایه اجتماعی در جامعه داشته باشند.
واژه های کلیدی: سرمایه اجتماعی ، اعتماد اجتماعی ، جوانان ، شهر تهران
دانلود اصل مقاله

 

About mhmg

Check Also

عنوان مقاله : تست نویسندگان : ………..، ………. صفحات : ۱۶-۳۰ دانلود اصل مقاله

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *